HLIZIYONYE ZION CHURCHES INSTITUTE AND PROJECTS

HLIZIYONYE ZION CHURCHES INSTITUTE AND PROJECTS picture

VISION:
Build a zionist kingdom and enlighting the zion churches

MISSION:
- Businesses and Projects
-To implement the teachings of Zion founders

OBJECTIVES:
* Advice and monitor small businesses
* Funding and donating
* Professionalism in healing,delivarance and cleansing
*Protecting the nature
*The use of technology in zion churches
*Advancing the zion leadership

FOUNDERS:
1. ARCHBISHOP E. NGWENYA
2. ARCHBISHOP D.J MHLONGO
3. PROFESSOR B. LUTHULI
4. PROFESSOR S.Z SHOBEDE

MANAGEMENT
1. PROF. LUTHULI B - President
[email protected]
Ebhekizwe ward 15, 3887

2. PROF SHOBEDE S.Z - General Secretary
[email protected]
P.O Box 7083, Esikhawini,3887
Bhambatha Hostels,Block C14, 3887

3. Dr. CELE T.P - Tressurer
[email protected]
PO Box 1264 Richards Bay 3900
Esikhawini area
Ebhekizwe reserve ,3887

YINI INHLIZIYONYE ZION CHURCHES?
Abaholi abahlangene behlelo lamaZayoni abanombono owodwa nenhliziyo eyodwa egcwele uthando lokukhulisana ngokomoya nokuthuthukisa amabandla abawaholayo ngokwenza lezi zinto ezilandelayo:

IZINKONZO:
1.Inkonzo yokuvula uNyaka
2. Inkonzo Yokuvala uNyaka
3. Inkonzo Yamanzi
4. Inkonzo Yomngcwabo
5. Inkonzo yanoma yini esingahlanganyela kuyo.

6. Ukubanesikhwama esisiza abaholi ekuthuthukiseni amabandla nokuzithuthukisa bona uqobo.

7. Uhlelo lwezifundo lokuqeqesha bonke ubuholi bamazayoni. 

 IMIGOMO:
- Usihlalo nonobhala abayo hlela izinkonzo
- Wonke umholi walenhlangano ulindelekile ukuba ahambele zonke lezi zinkonzo
- Abazalwane bamabranch abaholi balenhlangano kufanele bebe ingxenye yezinkonzo zalenhlangano.
- Umholi kumele ajoyine ngo R1000 emunye wesikhwama senhlangano.

INJONGO/INHLOSO:
- Ukubambisana ezinkonzweni esibanazo kuma branch
-Ukukhulisana phakathi kwabaholi nabazalwane esibaholayo
-Ukuthuthukisa ibandla nabaholi kwezezimali nezinsiza zokukhonza.

OKUZUZAYO:
- Ukuhlanganyela nokubonisana nabanye abaholi
-Ukugcotshwa kwabaholi 
- Ukuqeqesha abathandazi 
- Uhlelo lukamasigcwabisane
- Uhlelo lokuthuthukisa amakhono neziphiwo zabaholi nabazalwane
 

Share on Share on Facebook Share on Twitter Share on WhatsApp
Click here to contact us on WhatsApp